OK A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános Szerződési Feltételek érvényessége

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az EU-GÉPKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9028 Győr, Serfőződombi dűlő 5., Cg.08-09-014821, adószám: 13928511-2-08) (a továbbiakban: „EU-GÉPKER”) és megrendelői, vevői (a továbbiakban: „Megrendelő”) között létrejövő valamennyi megrendelés, valamint adásvételi és szolgáltatási (kölcsönzési) szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Megrendelő az árajánlat elfogadásával / adásvételi vagy bérleti szerződés aláírásával ezen Általános Szerződési Feltételeket tudomásul veszi és elfogadja. Az EU-GÉPKER és a Megrendelő között létrejövő jogviszonyra elsődlegesen a szerződésben ill. árajánlaton rögzített egyedi szerződési feltételek, másodlagosan jelen ÁSZF rendelkezései, harmadlagosan a Ptk., ill. a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. Eltérő írásbeli egyedi megállapodás hiányában egyéb feltételek (különösen a Megrendelő által alkalmazott általános szerződési feltételek) nem képezik a felek között létrejövő szerződés részét.

2. Árak, Gépleírás, Szerződéskötés

Az EU-GÉPKER honlapján (http://boomlift.eu) közzétett árlistában szereplő árak euróban megadott nettó tájékoztató árak. A konkrét árat a Megrendelő részére kiadott egyedi árajánlat/szerződés tartalmazza, mely a kiállítástól számított 10 napig van érvényben. Az árajánlat részét képező gépleírás különösen - géptípustól függően - képek, munkamagasság, évjárat, km-állás, üzemóra, emelőteljesítmény, önsúly és méretadatok - tájékoztató jellegűek, melyeknek változtatási jogát az EU-GÉPKER kifejezetten fenntartja. Amennyiben a Megrendelő az árajánlat alapján írásbeli megrendelést ad, ahhoz a Megrendelő annak az adásvételi szerződés megkötéséig, de legfeljebb 10 napig kötve van. Az EU-GÉPKER fenntartja a megrendelés visszautasításának jogát.
A megrendelés leadásának időpontjától a Megrendelő köteles az általa megadott adatokban történő változásokat az EU-GÉPKER-nek haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, ill. az abból eredő késedelem következményeit a Megrendelő maga viseli, az EU-GÉPKER ezen következményekért felelősséget nem vállal.

3. Fizetési feltételek

A magyar műszaki vizsgáztatás, a magyarországi forgalomba helyezés valamint a fővizsgálati és biztonságtechnikai jegyzőkönyv elkészítésének költségeit a gép vételára nem tartalmazza. Megrendelő kérésére a műszaki vizsgáztatást és forgalomba helyezést az EU-GÉPKER intézi a Megrendelő megbízása alapján és költségére, külső szolgáltató bevonásával. A műszaki vizsgáztatáshoz szükséges fővizsgálati és biztonságtechnikai jegyzőkönyv nem minősül a szerződés részének, az abban rögzített járműállapotért és tulajdonságokért az EU-GÉPKER szavatosságot nem vállal. A műszaki vizsgáztatás és forgalomba helyezés intézése a foglaló megfizetését követően kezdődik. Az EU-GÉPKER a foglaló összegéről előlegszámlát állít ki. A forgalomba helyezés megtörténtét követően EU-GÉPKER kiállítja a végszámlát és vevőnek megküldi. Megrendelő elveszti a foglalót, ha annak megfizetését követően a fennmaradó vételárat a szerződésben meghatározott határidőben nem fizeti meg EU-GÉPKER részére és emiatt EU-GÉPKER eláll a szerződéstől. A megrendelt gép vételárának kiegyenlítése történhet készpénzben átvételkor vagy banki átutalással, amennyiben a felek másképp írásban nem állapodtak meg. Az átutalási költségeket a Megrendelő viseli. Fizetési határidő – amennyiben felek az adásvételi szerződésben másként nem állapodnak meg – a számla kiállítását követő 10 nap. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat + 10% mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. A megrendelt gép írásban rögzített és kiszámlázott árából Megrendelő nem jogosult bármilyen levonást eszközölni, ill. követelését EU-GÉPKER számlakövetelésébe beszámítani. Megrendelő által hiányosan vagy tévesen megadott adatok miatt szükséges megismételt számlakiállítás esetén 40,- EUR átalánydíj kerül felszámításra.

4. Tulajdonjog-fenntartás, Elállás

Az EU-GÉPKER az értékesített gép tekintetében tulajdonjog fenntartással él a Megrendelővel szemben fennálló valamennyi követelése teljesítésének időpontjáig (azok esedékességére tekintet nélkül). A gép bármilyen okból történő lefoglalása esetén a Megrendelő köteles megnevezni EU-GÉPKER-t, mint a gép tényleges tulajdonosát, valamint köteles az EU-GÉPKER-t minden lényeges körülményről haladéktalanul értesíteni. Megrendelő 10 napot meghaladó fizetési késedelme (szerződésszegése) esetén EU-GÉPKER jogosult a szerződéstől elállni és a szerződésszegésből eredő kárt Megrendelőtől követelni.

5. Gép átvétele és elszállítása, reklamáció

Az értékesített gépet a Megrendelő előzetes időpont-egyeztetés alapján, a teljes vételár kifizetését követően veheti át az EU-GÉPKER székhelyén (9028 Győr, Serfőződombi dűlő 5.). Az átadás-átvétel tényét és annak körülményeit a felek írásban rögzítik. A gép átvételének időpontjában a kárveszélyviselés átszáll a Megrendelőre. Amennyiben a Megrendelő kérésére a gép elszállítását az EU-GÉPKER intézi, a Megrendelő részére történő átadásnak a gép szállító részére történő átadása minősül. A vásárolt gép elszállítása abban az esetben is a Megrendelő veszélyére történik, ha a szállítás költségét megállapodás alapján az EU-GÉPKER téríti. Az értékesítésre kerülő gépeket az érdeklődők előzetes időpont egyeztetést követően az EU-GÉPKER székhelyén megtekinthetik, azt szakértővel saját költségükre megvizsgálhatják. A gép elszállítását követően az EU-GÉPKER reklamációt nem fogad el.

6. Felelősség

Az EU-GÉPKER honlapján található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, az információk pontosságáért, helyességéért és teljes körű tartalmáért az EU-GÉPKER nem vállal felelősséget. Az értékesítésre kerülő gépek üzemóra és futásteljesítményének rögzítése a gépek műszerfali üzemóra ill. km-számlálóján látható adatok alapján történik. A műszerfali üzemóra ill. km-számlálón látható adat, a gépek belső számítógépén rögzített adatoktól eltérhet, melyeket az EU-GÉPKER nem ellenőriz. Az esetleges eltérésért az EU-GÉPKER nem vállal felelősséget. Az EU-GÉPKER nem vállalja a felelősséget a teljesítési késedelem, továbbá szerződéses időpontok, határidők vagy határnapok elmulasztásáért, amennyiben annak oka vis maior, ill. egyéb olyan esemény, mely a szerződéses teljesítést tartósan és lényegesen megnehezíti, ill. lehetetlenné teszi. Idetartoznak különösen a háborús események, a sztrájk, kizárás, természeti katasztrófák, hatósági intézkedések, szállítási nehézségek, áruhiány valamint azok a körülmények is, amelyek keletkezésére az EU-GÉPKER-nek nincs befolyása. Ez akkor is érvényesül, ha a fenti események, körülmények az EU-GÉPKER által igénybe vett szolgáltatóknál, hivataloknál, beszállítónál, ill. albeszállítónál következnek be. Ezen események bekövetkezésekor az EU-GÉPKER-nek nincs semmilyen megtérítési kötelezettsége, az átadás-átvételi határidő pedig automatikusan kitolódik. Amennyiben a szerződés a fenti okból lehetetlenül, úgy az EU-GÉPKER kártérítési kötelezettség nélkül jogosult a szerződéstől elállni.

7. Jótállás, szavatosság

Az EU-GÉPKER kizárólag az általa forgalmazott új gépekre vállal jótállást, a gyártó által meghatározott időtartamban. A gép szervizkönyve tartalmazza a jótállási nyilatkozatot, a garanciális jogokat és kötelezettségeket. Az EU-GÉPKER az általa forgalmazott használt gépek vonatkozásában nem vállal sem jótállást sem szavatosságot, kivéve ha ezt az egyedi adásvételi szerződésben kifejezetten vállalta.
A jótállás, szavatosság időtartama a tényleges teljesítéssel (a gép Megrendelő általi átvételével) kezdődik. Szavatossági igény esetén a Megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezek hiányában illeti meg a Megrendelőt az árleszállítás, illetve az elállás joga. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A jótállás, szavatosság nem vonatkozik a természetes elhasználódásból származó károkra, továbbá olyan károkra, amelyek a kárveszély átszállása után léptek fel és hibás vagy gondatlan kezelésből, nem megfelelő használatból, túlzott igénybevételből, egyéb behatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, helytelen szállításból vagy tárolásból, valamint elemi csapásból keletkeztek. Amennyiben valamely alkatrész jótállás keretében kicserélésre kerül, a kicserélt alkatrész jótállási ideje nem kezdődik újra, azaz a kicserélt alkatrészre vonatkozó jótállás az eredetileg vállalt jótállási idő leteltéig tart.
A Megrendelő EU-GÉPKER-rel szemben fennálló jótállási/szavatossági jogait harmadik személyekre nem ruházhatja át. Az EU-GÉPKER a jótállási és szavatossági igényeket meghaladóan a tevékenységéből eredő károkból fakadó felelősségét, különösen közvetett károk tekintetében – a súlyos gondatlansággal vagy szándékosan okozott károkat kivéve – kizárja. Az EU-GÉPKER semmilyen felelősséget nem vállal a gép nem megfelelő használatából, a gép későbbi kezelési hiányosságaiból vagy karbantartási kötelezettség elmulasztásából eredő károkért.

8. Egyéb rendelkezések

Megrendelő nevében eljáró természetes személy a Megrendelőlap aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az EU-GÉPKER a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően nyilvántartásba vegye és kezelje a szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából.
Jelen Általános Szerződési Feltételek, továbbá az ennek alapján az EU-GÉPKER és a Megrendelő között létrejövő jogviszony vonatkozásában a magyar jog irányadó. Jelen szerződésből fakadó igények elbírálására – az esetleges szerződéses jogviszonyt megelőző, ill. követő igényeket is beleértve – győri székhelyű bíróság (Győri Járásbíróság, ill. Győri Törvényszék) kizárólagosan illetékes.
A teljesítés helye: 9028 Győr, Serfőződombi dűlő 5. A megadott teljesítési helytől a felek csak kifejezetten erre irányuló megállapodásban térhetnek el.
Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése vagy annak egy része semmis/érvénytelen lenne, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Felek kötelesek a kiesett rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolni, mely az érvénytelen/semmis rendelkezés által elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll.
A jelen szabályozás visszavonásig/módosításig hatályos. Az EU-GÉPKER jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket, mely módosításokat azok hatályba lépése előtt legalább 5 (öt) nappal a weboldalon teszi közzé.
A Megrendelő a megrendelés leadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy rá nézve jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései automatikusan érvényesek.


Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. március 16. napján lépnek hatályba
 

Új jelszó